Regulamin sklepu internetowego

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2019 Wersja 1.0

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy PMBOK PMI Poland Chapter, dostępny pod adresem internetowym pmbok.pmi.org.pl, prowadzony jest przez stowarzyszenie PMI POLAND CHAPTER (PMI ODDZIAŁ POLSKI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, kod pocztowy 02-672 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000167986, NIP: 5252278973, REGON: 015543424
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.
 4. Informacje prezentowane w Sklepie, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - stowarzyszenie PMI POLAND CHAPTER (PMI ODDZIAŁ POLSKI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, kod pocztowy 02-672 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000167986, NIP: 5252278973, REGON: 015543424 lub inny podmiot wskazany przez PMI POLAND CHAPTER
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedzawcę pod adresem internetowym pmbok.pmi.org.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia - informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres pmbok@pmi.org.pl umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez podanie informacji na temat ilości zamawianych egzemplarzy produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Produkt - Książka “A Guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK GUIDE)” Edycja szósta Wydanie polskie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: pmbok@pmi.org.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530 700 457
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00.
 6. Sprzedawca informuje, że nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • oprogramowanie do wysyłania zamówienia przez pocztę elektroniczną(e-mail),
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies.

§ 5

Usługi świadczone elektronicznie

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  • umożliwianie Klientom składania zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • prezentacja Produktów w Sklepie.

§ 6

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu, Cen lub opisów Produktów;
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. kliknąć przycisk „Zamów”;
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie ilości zamawianych egzemplarzy Produktu oraz danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail);
 3. aby otrzymać fakturę należy wpisać dane do faktury,
 4. po otrzymaniu Formularza zamówienia Sprzedawca upewni się, że ma wszystkie niezbędne dane i wystawi Fakturę Pro forma, faktura Pro forma zostanie wysłana do Klienta na jego adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia,
 5. Klient opłaci Fakturę Proforma w terminie 7 dni od jej wystawienia,
 6. Sprzedawca wyśle Produkt w terminie 7 dni po otrzymaniu wpłaty.
 7. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka pocztowa, kurierska, paczkomat
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy:
   • PMI Poland Chapter
    ul. Domaniewska 47/10
    02-672 Warszawa
    mBank S.A.
    Numer Konta: IBAN: PL 58 1140 1010 0000 2752 6500 1001
    Tytuł przelewu: Numer faktury Pro Forma
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 10

Prawo odstąpienia przez Konsumenta od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PMI Poland Chapter, z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 5252278973, REGON 015543424.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: a. zawarcie i realizacja umowy, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta, przed jej zawarciem (np. założenie konta., w tym przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji; b. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich; c. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych; d. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym w ramach formularzy.
 4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu Internetowego: dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta (jeśli będzie zakładane), składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
 5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne na przykład do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio w Serwisie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności).Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 6. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu:
  • a podstawą przetwarzania będzie:
   • wykonanie Umowy Sprzedaży, zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub konieczność podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów) (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO),
  • dane będą udostępniane osobom o organizacjom zaangażowanym w organizację sprzedaży, dystrybucji i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z rozliczeniem Produktu.
  • dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zrealizowaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa na dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 7. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu:
  • podstawą przetwarzania będzie:
   • wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.;
  • dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w sprzedaż i dystrybucję Produktu i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z rozliczeniem Produktu, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta.
  • dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie cofnięta zgoda.
 8. Dane podawane na potrzeby wystawienia faktur:
  • przetwarzane będą na podstawie:
   • wykonania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikających z roszczeń związanych z realizacją umowy i obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • przechowywane będą przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy, a udostępniane w zakresie niezbędnym, procesorom, jak np. księgowości, podmiotowi świadczącemu usługi prawne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane, w jakim celu i przez jaki okres są przetwarzane,
  • sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przechowywania danych,
  • wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • przeniesienia danych, które Klient dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzoru.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 14

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym będzie prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy wypełnianiu Formularza zamówienia przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://pmbok.pmi.org.pl/regulamin/. skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 6. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2019.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem pmbok@pmi.org.pl.